Doelstelling

 

Uit de statuten:

De stichting heeft ten doel: het voor het publiek behouden van het Berlagehuis te Usquert door er een openbare functie aan te (laten) geven, bij voorkeur die van een kennis- en informatiecentrum op het gebied van architectuur;
en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting dient het algemeen belang en is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 8224 01 721

 

De stichting heeft geen winstoogmerk