Klaar voor gebruik

Architectuur-educatie voor de basisschool

Projectgeschiedenis

Op 25 maart 2015 is in het voormalige raadhuis van Berlage in Usquert een presentatie van een mogelijk architectuureducatieprogramma gehouden voor de cultuurconsulenten van een dertiental basisscholen uit de regio, georganiseerd door CultuurClick Groningen in samenwerking met Stichting Berlagehuis Usquert.

De consulenten waren hier erg positief over en de wens werd uitgesproken dat er daadwerkelijk een architectuureducatieprogramma uitgewerkt zou worden. 

Op 4 juli 2016 ontving Stichting Berlagehuis Usquert bericht dat de aangevraagde subsidie om een Architectuureducatieproject voor het basisonderwijs te ontwikkelen was toegekend.

Uit de beoordelingsbrief:

Uw project wordt breed opgezet en biedt ook brede samenwerking met ter zake deskundigen. Het is goed geformuleerd. De Plan Advies Commissie vindt het een voorbeeldige aanvraag die aan alle gestelde criteria voldoet.


Projectachtergrond

Omdat er in de stad Groningen al veel is en omdat de urbane gebouwde omgeving toch heel anders is, richt dit programma zich in eerste instantie op het Noord-Groningse platteland, met name de gemeenten Eemsmond en Bedum. De opzet van dit architectuureducatie-programma is overdraagbaar; andere bijzondere gebouwen in andere plaatsen kunnen zonder grote aanpassingen direct het Berlagehuis vervangen, zodat het programma telkens bruikbaar is voor een gebouw in de directe, eigen omgeving van de leerlingen.

Voor leerlingen uit minder bevoorrechte milieus is cultuur-kennismaking middels zoiets banaals en begrijpelijks als gebouwen een niet te missen ingang en kans.

Daarnaast is een doorlopend architectuureducatieprogramma een mogelijk antwoord op de vraag om verbreding van de kennisgebieden naar meer ruimtelijke en technische terreinen, geen overbodige luxe in het inmiddels zeer talige onderwijs. Niet alleen zal dat gedeelte van de leerlingen met een betere ruimtelijk-technische aanleg hier nu eens goed tot hun recht kunnen komen, maar voor alle leerlingen geldt dat hun ruimtelijk-technische capaciteiten eens flink aangesproken zullen worden.

Interesse wekken voor en kennis opdoen van bouwen en architectuur heeft de bedoeling om leerlingen grip op en begrip van de gebouwde omgeving te laten krijgen. Grip moet hier ook letterlijk opgevat worden: door constructieve en andere bouwprincipes uit te proberen, te ‘ervaren’, leren leerlingen niet alleen naar de esthetiek en de functionaliteit van bouwwerken te kijken maar ook de beperkingen van het bouwen te onderkennen en te begrijpen welke gevolgen die hebben voor hoe een gebouw uiteindelijk wordt, kán worden.

Dit programma biedt de gelegenheid om al doende, al ontdekkend te leren. Handelen, natuurlijk niet zonder erover nagedacht te hebben, is het uitgangspunt. 


Projectrealisatie

In het voorjaar van 2019 heeft architect en erfgoedcultuurmeester Reinier de Gooijer, samen met Stichting Berlagehuis Usquert, het architectuureducatieprogramma voor de basisschool ontwikkeld. 

Dat programma is dus al geruime tijd gereed, maar nog nooit gebruikt. We hopen van harte dat wanneer het Berlagehuis weer toegankelijk zal zijn dit educatieprogramma uitgetest en vervolmaakt kan worden en daarna beschikbaar komt voor alle basisscholen in de wijde omtrek.